این دو آزمون از نظر نحوه برگزاری متفاوت هستند. بدین معنی که در آزمون کامپیوتری شما با یک رایانه و به صورت آنلاین به سوالات پاسخ می دهید. نتایج این آزمون در کمتر از 10 روز اعلام می شود. در حالی که نتایج آزمون کاغذی پس از حدود یک ماه  اعلام می شود.