تعداد دفعات شرکت در آزمون تافل آی بی تی نامحدود مي باشد. ولي در یک بازه زمانی ۱۲ روزه نمی توان بیشتر از یک بار در آزمون تافل آی بی تی ثبت نام کنید.