آزمون تافل در تاریخ هايی مشخص برگزار مي گردد، بیش از ۵۰ بار در سال و  تقريباً هر هفته